Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
36 09.06.2023 privind aprobarea instituirii taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale și reglementarea circulației autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 15 tone pe drumurile comunale, străzi și a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei Milaș
35 09.06.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Milaş pentru lunile IUNIE 2023 – AUGUST 2023
34 30.05.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a unui imobil situat în intravilanul localității Orosfaia "Strada Ciurgău I - drum", proprietatea publică a comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud
33 30.05.2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului "Strada Dosului – drum", înscris în CF nr.25187 Milaș
32 30.05.2023 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Milaș pentru anul 2023
31 30.05.2023 privind aprobarea Planului de analiza şi acoperire a riscurilor în comuna Milaş pe anul 2023
30 19.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ - teritoriale din județ în vederea implementării proiectului "Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest"
29 19.05.2023 privind includerea teritoriului UAT MILAȘ în parteneriatul LEADER "GAL PROGRES TRANSILVAN"
28 19.05.2023 privind conferirea, post-mortem, a titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI MILAȘ", domnului Cardinal Iuliu Hossu
27 19.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici ,devizul general al obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Milaș, judeţul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
26 05.05.2023 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Comlod, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud,, pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
25 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Primarului comunei Milaș începând cu 25.04.2023
24 24.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024
23 24.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024
22 24.04.2023 privind înregistrarea Comunei Milaș în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor utilizând cardul bancar şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile on-line
21 24.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
20 24.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
19 24.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
18 27.03.2023 privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilului "Strada dosului–drum" înscris sub CF 25187 cu suprafața (mp) de 12726 mp. la 13214 mp., aflat în proprietatea publică a comunei Milaș
17 27.03.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Comunei Milaș să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
16 15.03.2023 privind aprobarea proiectului “Transformarea unităților de învățământ din comuna Milaș în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
15 15.03.2023 privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale și gradele de accesibilitate, producția anului 2023 si a listei de patrizi, din fondul forestier proprietate publică a Comunei Milaș, administrată de Ocolul Silvic Bistrița
14 15.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Milaş pentru lunile martie 2023 – mai 2023
13 28.02.2023 privind aprobarea Planului de măsuri pentru buna gospodărire a localităţilor, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea satelor aparţinătoare comunei Milaş
12 28.02.2023 privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale și gradele de accesibilitate, producția anului 2023, din fondul forestier proprietate publică a Comunei Milaș,administrată de Ocolul Silvic Reghin și volumul de 160 mc., propus spre recoltare în anul 2023
11 28.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul comunei Milaș în anul 2023
10 31.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi U.A.T. Comuna Milaș, judeţul Bistriţa-Năsăud
09 31.01.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Milaş
08 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
07 31.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
06 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
05 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Milaș pe anul 2023
04 31.01.2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2022
03 31.01.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Milaş pe trim. IV 2022
02 31.01.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local aferent anului 2023 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
01 31.01.2023 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Milaş pentru anul şcolar 2023-2024
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
36 09.06.2023 privind aprobarea instituirii taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale și reglementarea circulației autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 15 tone pe drumurile comunale, străzi și a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei Milaș -
35 09.06.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Milaş pentru lunile IUNIE 2023 – AUGUST 2023 -
34 30.05.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a unui imobil situat în intravilanul localității Orosfaia "Strada Ciurgău I - drum", proprietatea publică a comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud -
33 30.05.2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului "Strada Dosului – drum", înscris în CF nr.25187 Milaș -
32 30.05.2023 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Milaș pentru anul 2023 -
31 30.05.2023 privind aprobarea Planului de analiza şi acoperire a riscurilor în comuna Milaş pe anul 2023 -
30 19.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ - teritoriale din județ în vederea implementării proiectului "Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest" -
29 19.05.2023 privind includerea teritoriului UAT MILAȘ în parteneriatul LEADER "GAL PROGRES TRANSILVAN" -
28 19.05.2023 privind conferirea, post-mortem, a titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI MILAȘ", domnului Cardinal Iuliu Hossu -
27 19.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici ,devizul general al obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Milaș, judeţul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
26 05.05.2023 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Comlod, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud,, pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
25 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Primarului comunei Milaș începând cu 25.04.2023 -
24 24.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 -
23 24.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 -
22 24.04.2023 privind înregistrarea Comunei Milaș în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor utilizând cardul bancar şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile on-line -
21 24.04.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
20 24.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
19 24.04.2023 Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
18 27.03.2023 privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilului "Strada dosului–drum" înscris sub CF 25187 cu suprafața (mp) de 12726 mp. la 13214 mp., aflat în proprietatea publică a comunei Milaș -
17 27.03.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Comunei Milaș să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
16 15.03.2023 privind aprobarea proiectului “Transformarea unităților de învățământ din comuna Milaș în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
15 15.03.2023 privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale și gradele de accesibilitate, producția anului 2023 si a listei de patrizi, din fondul forestier proprietate publică a Comunei Milaș, administrată de Ocolul Silvic Bistrița -
14 15.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Milaş pentru lunile martie 2023 – mai 2023 -
13 28.02.2023 privind aprobarea Planului de măsuri pentru buna gospodărire a localităţilor, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea satelor aparţinătoare comunei Milaş -
12 28.02.2023 privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale și gradele de accesibilitate, producția anului 2023, din fondul forestier proprietate publică a Comunei Milaș,administrată de Ocolul Silvic Reghin și volumul de 160 mc., propus spre recoltare în anul 2023 -
11 28.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul comunei Milaș în anul 2023 -
10 31.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi U.A.T. Comuna Milaș, judeţul Bistriţa-Năsăud -
09 31.01.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Milaş -
08 31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
07 31.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -
06 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
05 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Milaș pe anul 2023 -
04 31.01.2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2022 -
03 31.01.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Milaş pe trim. IV 2022 -
02 31.01.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local aferent anului 2023 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare -
01 31.01.2023 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Milaş pentru anul şcolar 2023-2024 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

Arhiva an 2020