Monitorul Oficial Local


(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

Ordinea de zi a şedinţelor

Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
- . . . în curs de actualizare

Rapoarte aplicarea Legii nr.52/2003

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.


AnDescriereFișier
2021 Raport

Minute ședințe

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.


DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Publicitatea declaraţiei de căsătorie

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.


DataDeclaraţie de căsătorieFișier
08.02.2024 Fîciu Remus și Demeter Adina-Maria
17.01.2024 Bencze Nicu-Emilian și Bîrsan Ionela-Loredana
18.12.2023 Irina Dorel și Horga Daniela-Cristina
05.10.2023 Belean Florin-Cristian și Moldovan Mariana
28.06.2023 Bucur Arcimie și Grec Mihaela-Denisa

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
16.10.2020 Anunț concurs
Primăria comunei Milaș, cu sediul în localitatea Milaș nr.282, organizează concurs de recrutare în funcția de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială
Data de susținere a probei scrise: 19.02.2020
Data interviu: 21.02.2020
Locul de desfășurare a concursului: Primăria comunei Milaș, cu sediul în localitatea Milaș nr. 282, județul Bistrița-Năsăud.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Milaș, loc. Milaș nr. 282, județul Bistrița-Năsăud, persoana de contact MUNTEAN MONICA-GABRIELA, secretar general UAT Milaș, telefon 0263-354-397, e-mail primariacomunei.milas@yahoo.com
(detalii în documentul atașat)
04.10.2020 Anunț concurs
Primăria comunei Milaș, cu sediul în localitatea Milaș nr. 282, organizează concurs de recrutare în funcția de secretar general al Comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud
(detalii în documentul atașat)
24.06.2020 Anunț concurs
Primaria comunei Milaș organizează în data de 24.06.2020, concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de guard
(detalii în documentul atașat)
25.02.2020 Rezultat soluționare contestație
Rezultatul soluționării contestației la concursul de recrutare organizat în data de 19 februarie 2020 pentru ocuparea funcției de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială la Primăria comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud - PROBA INTERVIU
(detalii în documentul atașat)
25.02.2020 Rezultat final
Rezultatul final a concursului organizat pentru ocuparea funcției de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială la Primăria comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud
(detalii în documentul atașat)
19.02.2020 Rezultat proba scrisă
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 19 februarie 2020 pentru ocuparea funcției de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială la Primăria comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud
(detalii în documentul atașat)

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 19.06.2023
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Archiudean Ioan
02 Bâcâin Emil Gabriel
03 Chiciudean Orivel-Alexandru
04 Fiscutean Alexandrina-Ana
05 Gabor Carmen Nicoleta
06 Gabor Iosif
07 Groșan Augustin
08 Horga Carmen-Mariela
09 Kiss Alexandru-Cristian
10 Lar Ana
11 Muntean Ioan
12 Muntean Monica-Gabriela
13 Pintea Ilie
14 Someșan Aurel
15 Stupinean Simion