Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...


Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 19.06.2023
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Archiudean Ioan
02 Bâcâin Emil Gabriel
03 Chiciudean Orivel-Alexandru
04 Fiscutean Alexandrina-Ana
05 Gabor Carmen Nicoleta
06 Gabor Iosif
07 Groșan Augustin
08 Horga Carmen-Mariela
09 Kiss Alexandru-Cristian
10 Lar Ana
11 Muntean Ioan
12 Muntean Monica-Gabriela
13 Pintea Ilie
14 Someșan Aurel
15 Stupinean Simion


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


DescriereFișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
DescriereFișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
12.02.2024Anunț public
PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT MILAȘ
Sectoarele cadastrale nr.143, 158
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud reprezentat prin director și Primăria Comunei Milaș reprezentată prin primar, au procedat în data de 12.02.2024, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit.k al Legii Cadastrului și Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectoarele cadastrale nr.143, 148, unitatea administrativ-teritorială Milaș, județul Bistrița-Năsăud.
Documentele tehnice publicate sunt:
a) Planurile cadastrale ale sectoarelor cadastrale nr.143, 148, UAT Milaș: 7 planșe;
b) Opisele alfabetice ale titularilor drepturilor reale de proprietate, ale posesorilor și ale altor deținători, pentru sectoarele cadastrale nr.143, 148, UAT Milaș: 2 volume.
Perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului este de 60 de zile calendaristice, de la data de 12.02.2024 până la data de 12.04.2024 inclusiv.
03.01.2023Proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului UAT Milaș
Sectoarele cadastrale nr. 87, 105
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud reprezentat prin director și Primăria Comunei Milaș reprezentată prin Primar, au procedat în data de 03.01.2024, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. k al Legii Cadastrului și Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectoarele cadastrale nr. 87, 105, unitatea administrativ-teritorială Milaș, județul Bistrița-Năsăud.
Documentele tehnice publicate sunt:
a) Planurile cadastrale ale sectoarelor cadastrale nr.87, 105, UAT Milaș: 2 planșe;
b) Registrele cadastrale ale imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 87, 105, UAT Milaș: 2 volume;
c) Opisele alfabetice ale titularilor drepturilor reale de proprietate, ale posesorilor și ale altor deținători, pentru sectoarele cadastrale nr.87, 105 UAT Milaș: 2 volume.
Perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului este de 60 de zile calendaristice, de la data de 03.01.2024 până la data de 04.03.2024 inclusiv.
22.09.2023COMUNICAT DE PRESĂ
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
În luna septembrie 2023, Ministerul Educației și UAT Comuna Milaș au semnat Contractul de finanțare nr. 2374DOT ⁄ 2023 pentru implementarea proiectului ”TRANSFORMAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA MILAȘ ÎN MEDII DE ÎNVĂȚARE MODERNE ȘI SUSTENABILE”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.
( detalii în documentul atașat )
23.08.2023Anunț public
Începând cu data de 20.09.2023 se vor vinde lemne de foc din pădurea proprietate a Primăriei comunei Milaș situată în satul MILAȘ.
Cantitatea este de 5 m3/familie, prețul este de 220 lei/m3. Înscrierile se fac la pădurarul responsabil cu paza și marcarea lemnelor, domnul Szilagyi Alexandru, telefon 0751065693.
Anunțul se regăsește și pe pagina web a primăriei www.comunamilas.ro.
PRIMAR,
BÂCÂIN EMIL-GABRIEL
05.04.2023Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Comuna Milaș, titulară a proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Comlod, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrarea de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Comlod, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Comlod, intravilan, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud.
( detalii în documentul atașat )
30.03.2023Anunț public
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Comlod, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Comlod, intravilan, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9:00 - 15:00 și vineri între orele 9:00 - 13:00 și la sediul titularului: Comuna Milaș, din localitatea Milaș, nr. 130, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
30.03.2023Anunț important
Începând cu data de 10.03.220 se închide târgul din localitatea Milaș, în contextul ridicat de răspândire a infecției cu Coronavirus până în data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire dacă este cazul.
Primăria Comunei Milaș
-

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
15.06.2018Anunț
În vederea achiziționării a contractului de servicii având ca obiect: ”Servicii de realizare a lucrărilor de cadastru în comuna Milaș, Județul Bistrița-Năsăud-Sector 1-25” cod CPV 71354300 - 7 - Servicii de cadastru (Rev.2).
( detalii în documentul atașat )


Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr.AnLunaDescriereFișier
---. . . în curs de actualizare
TipDescriereFișier
PUG. . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
3347 02.10.2023 Proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului UAT Milaș
Sectorul cadastral nr. 108
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud reprezentat prin director și Primăria Comunei Milaș reprezentată prin primar, au procedat în data de 02.10.2023, în conformitate cu prevederile art. 11 alin.(2) lit. k al Legii Cadastrului și Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr.108, unitatea administrativ- teritorială Milaș, județul Bistrița-Năsăud.
(detalii în documentul atașat)


în curs de actualizare ...


DataNr. dosarFișier
- . . . în curs de actualizare