ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI

Începând cu data 24.08.2020, Primăria comunei Milas ,Compartimentul de Asistenţă Socială demarează acţiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar (grădiniţă), primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul şcolar 2020-2021 de sprijin financiar, acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an şcolar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale şcolare necesare frecventării şcolii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

Destinatar final al acestui sprijin educaţional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

               Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:

– să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza comunei  Milas;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie până la 1.115 lei; pentru elevi şi 284 lei pentru preşcolari;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24.08.2020-04.09. 2020 la sediul Primariei Milas, respectiv intre orele 08,00 – 13,00 de luni pana joi si 08,00 – 12,00 vineri , însoţite de următoarele actele doveditoare:

-acte de identitate ale părinţilor /repezentantului legal ( în original şi copie);

– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original şi copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei ; dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/ hotărârea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;

-livretul de familie;

– certificatele de naştere ale copiilor ( original şi copie) ;

– certificat de căsătorie părinţi/reprezentant legal, tutore în original şi copie ( după caz) ;

– certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original şi copie ;

-act doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat (preșcolar/primar/gimnazial) ;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz), pentru luna iulie 2020

– hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (unde este cazul).

Cererea, însoţită de actele doveditoare, se depune/poate fi transmisă şi electronic la următoarea adresă de e-mail a instituţiei :primariacomunei.milas@yahoo.com

Cererea poate fi descărcată si de pe site-ul instituției www.comunamilas.ro

Alte informații suplimentare puteți obține la nr. de tel. 0263354397

cerere-elevi SPRIJIN EDUCATIONAL