INFORMAȚII UTILE – AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)/SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

INFORMAȚII UTILE

 1. MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 A2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.
 1. MĂSURĂ DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021

PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3

Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

 CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței
 • numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință)
 • numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?

Venit mediu lunar

pe membru de familie sau persoana singură

Suma decontată de AJPIS furnizorului % din valoarea de referință prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii) Valoare maximă ajutor încălzire
Gaze naturale Energie electrică Lemne, combustibili petrolieri
Mai mic de 200 lei 100% 250 500 320
Între 200,1 si 320 lei 90% 225 450 288
Între 320,1 si 440 lei 80% 200 400 256
Între 440,1 si 560 lei 70% 175 350 224
Între 560,1 si 680,1 lei 60% 150 300 192
Între 680,1 lei si 920 lei 50% 125 250 160
Între 920, 1 si 1040 lei 40 % 100 200 128
Între 1040,1 lei si 1160 lei 30% 75 150 96
Între 1160,1 si 1280 lei 20% 50 100 64
Între 1280,1 si 1386 lei – pe membru de familie 10% 25 50 32
Între 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10% 25 50 32

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?

Sursa de energie utilizată Suma fixă acordată lunar (lei)
Energie electrică 30 lei
Gaze naturale 10 lei
Energie termică 10 lei
Combustibili solizi și/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursă de energie utilizată este cea electrică 70  lei (lunar)

 De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

 CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?

Prin completarea aceluiași formular de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat în anii anteriori.

 UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 • La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum și a Ministerului Muncii si Protecției Sociale

 CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile și imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

UNDE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

 • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
 • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

 

Conținutul prezentului material de informare reprezintă doar o sinteză din prevederile Legii nr. 226/2021, respectiv OUG nr. 118/2021.

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI

Începând cu data 24.08.2020, Primăria comunei Milas ,Compartimentul de Asistenţă Socială demarează acţiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar (grădiniţă), primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul şcolar 2020-2021 de sprijin financiar, acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an şcolar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale şcolare necesare frecventării şcolii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

Destinatar final al acestui sprijin educaţional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

               Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:

– să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza comunei  Milas;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie până la 1.115 lei; pentru elevi şi 284 lei pentru preşcolari;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24.08.2020-04.09. 2020 la sediul Primariei Milas, respectiv intre orele 08,00 – 13,00 de luni pana joi si 08,00 – 12,00 vineri , însoţite de următoarele actele doveditoare:

-acte de identitate ale părinţilor /repezentantului legal ( în original şi copie);

– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original şi copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei ; dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/ hotărârea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;

-livretul de familie;

– certificatele de naştere ale copiilor ( original şi copie) ;

– certificat de căsătorie părinţi/reprezentant legal, tutore în original şi copie ( după caz) ;

– certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original şi copie ;

-act doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat (preșcolar/primar/gimnazial) ;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz), pentru luna iulie 2020

– hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (unde este cazul).

Cererea, însoţită de actele doveditoare, se depune/poate fi transmisă şi electronic la următoarea adresă de e-mail a instituţiei :primariacomunei.milas@yahoo.com

Cererea poate fi descărcată si de pe site-ul instituției www.comunamilas.ro

Alte informații suplimentare puteți obține la nr. de tel. 0263354397

cerere-elevi SPRIJIN EDUCATIONAL